Certyfikaty dla personelu

Certyfikaty personelu wymagane są zgodnie z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2016 r. Poz. 881) oraz „Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw”(DZ.U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. Poz. 1567):
Art. 20.1.
„Personel, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2017 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających gazy cieplarniane(Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/2067”, jest obowiązany do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 3 tego rozporządzenia”.
Art. 20.4.
„Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, ..., zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń ... jest obowiązany do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2.” .
Art. 21.1.
Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba pełnoletnia, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

I.P.P.U. „MASTA” Spółka z o.o. prowadzi kursy umożliwiające uzyskanie certyfikatów dla personelu następujących kategorii :
1) Kategoria I
a)kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz
b)odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane;
2) Kategoria II
a)kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczy, oraz
b)odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;
3) Kategoria III
- odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;
4) Kategoria IV
- kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczy.

Szkolenia prowadzone są przez wybitnych wykładowców uczelni technicznych Trójmiasta oraz praktyków z długoletnim stażem w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Odbywają się one w specjalistycznie wyposażonych laboratoriach, znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej. Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny, po zdaniu których uzyskuje się certyfikat dla personelu.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.