Certyfikaty dla personelu

Certyfikaty personelu wymagane są zgodnie z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”:
Art. 20.1.
Personel, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 303/2008”, obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 4 tego rozporządzenia.
Art. 20.4.
Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, ..., zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń ... obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu .
Art. 21.1.
Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba pełnoletnia, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

I.P.P.U. „MASTA” Spółka z o.o. prowadzi kursy umożliwiające uzyskanie certyfikatów dla personelu następujących kategorii :
1) Kategoria I
a)kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz
b)odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane;
2) Kategoria II
a)kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczy, oraz
b)odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;
3) Kategoria III
- odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;
4) Kategoria IV
- kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczy.

Szkolenia prowadzone są przez wybitnych wykładowców uczelni technicznych Trójmiasta oraz praktyków z długoletnim stażem w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Odbywają się one w specjalistycznie wyposażonych laboratoriach, znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej. Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny, po zdaniu których uzyskuje się certyfikat dla personelu.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.